1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Ciblas novada pedagogu projekti

Sākumskola Ciblā 2012

Sākumskola ciblā

 

Ciblas pedagogi sadarbojas ar Grieķu skolu

Ciblas pedagogi sadarbojas ar Grieķu skolu.

 Ciblas vidusskolau un Grieķijas skolas sadarbības mērķis ir apvienot studentus starp divām ļoti attālām valstīm, kuri strādājot kopā par kopīgu tēmu. Projekta nosaukums ir "Volunteering for both self improvement,for local community, for Europe". Projektā studenti pilnveidos ne tikai savas akadēmiskās prasmes (svešvalodas, mācību priekšmeti, kas saistīti ar projektu), bet arī savas sociālās iemaņas un komunikācijas prasmes, kas stimulē tos kļūt par aktīviem pilsoņiem, gan vietējā sabiedrībā , gan visā Eiropā.

Saite uz projekta mājas lapu: http://2lykarta.mysch.gr/index.php?lang=lv

Eiropas Sociālā fonda projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ir noslēdzies.

esfeuizgl_zin_min_logo_vid


IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursu un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001, līgums Nr.01-07.2-5/22

Eiropas Sociālā fonda projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ir noslēdzies.


Projekta koordinatore S.Leščinska

Ciblas novada pedagogi iesaistījās projektā no 2009.gada novembra līdz 2012.gada aprīlim

esfeuizgl_zin_min_logo_vid


IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursu un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001, līgums Nr.01-07.2-5/22

2012.gads ir Eiropas Sociālā fonda projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” noslēguma gads. Ciblas novada pedagogi  iesaistījās projektā no 2009.gada novembra līdz  2012.gada aprīlim, atbalstu  saņēma 59 reizes, 1 pedagogs iesaistījās bezatbalsta posmā.

Projektā iesaistījās un saņēma atbalstu 12 Ciblas vidusskolas pedagogi, 5 Cirmas pamatskolas pedagogi, 11 Pušmucovas pamatskolas pedagogi, 5 Blontu PII pedagogi, 5 Ciblas PII pedagogi un 13 Ezersalas speciālās internātpamatskolas pedagogi. 9 skolotāji projektā iesaistījās  divas reizes.

9 skolotāji mācījās 2. aktivitātē  tālākizglītības kursos un 1 skolotājs – tālākizglītības kursos 1.aktivitātē.

Liela uzmanība projektā tika veltīta pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas sistēmas ieviešanai. Darba kvalitātes novērtēšanas sistēmas ietvaros Ciblas novadā 1.kvalitātes pakāpi ieguva 2 skolotāji, 2.kvalitātes pakāpi – 19 skolotāji, 3.kvalitātes pakāpi – 26 skolotāji.

Katra projekta efektivitāti raksturo ne tikai sasniegtie rezultatīvie rādītāji, bet  arī gūtā pieredze , tāpēc visi esam atbildīgi par sasniegto rezultātu ilgtspēju.

Projekta koordinatore S.LeščinskaProjekta 6.posms: 2012.gada janvāris – aprīlis

esfeuizgl_zin_min_logo_vid


IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursu un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001, līgums Nr.01-07.2-5/22

Projekta 6.posms: 2012.gada janvāris – aprīlis

 Noslēdzies ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001, 6.posms.

Šajā posmā projektā iesaistījās septiņi Ciblas novada pedagogi. Seši cilvēki saņēma stipendiju, viens projektā iesaistījās bez stipendijas.

Komisijai tika iesniegti projekta materiāli.

Balstoties uz komisijai iesniegtajiem materiāliem: pedagoga portfolio, mācību stundu vērošanas un novērtējuma lapām, pedagoga darba pašvērtējumu, izglītības iestādes administrācijas vērtējumu par pedagoga darbību, apkopota un izanalizēta informācija par katru novērtējamo pedagogu, kā arī aizpildīta attiecīgās kvalitātes pakāpes kopsavilkuma tabula par katru novērtējamo pedagogu.

Pamatojoties uz pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas rezultātā saņemtajiem punktiem, projekta 6.kārtā iesaistītajiem pedagogiem piešķirtas šādas kvalitātes pakāpes:

 1. Tonija Kuzmina – 3.kvalitātes pakāpe
 2. Ināra Laizāne – 3.kvalitātes pakāpe
 3. Elza Mičule – 3.kvalitātes pakāpe
 4. Aija Tereško – 3.kvalitātes pakāpe
 5. Irēna Borhova – 3.kvalitātes pakāpe
 6. Rūta Trukšāne – 3.kvalitātes pakāpe
 7. Elza Abramāne – 3.kvalitātes pakāpe

Pedagogi dalījās pieredzē par ieguvumiem projektā, kā arī iesniedza labās prakses piemērus.

 

Projekta novērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Marija Kārkla

Labās prakses piemēri 5. kārta

esfeuizgl_zin_min_logo_vid

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursu un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001, līgums Nr.01-07.2-5/22

                       Labās prakses piemēri 5. kārta


Vita Augustova vizītkarte

Koki mūsu apkārtnē


Inese Boļševiča vizītkarte

Karaļa pils


Ināra Kuzņecova vizītkarte

A. Lidgrēnas daiļrade


Nadežda Maksimova vizītkarte

Lieldienas


Ērika Naruševiča

Konspekts


Valentīna Nikolajeva

Jautrie stāsti


Daina Purina

Foto


Ēriks Razumovskis


Svetlana  Stukāne

Korekcijas mūzikas nodarbības


Ņina Terentjeva

Piemērs


Vjačeslavs Vinokurovs

Pasākuma apraksts

Labās prakses piemēra pielikums

Skolotāju projekta 6. kārta

esfeuizgl_zin_min_logo_vid


IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursu un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001, līgums Nr.01-07.2-5/22

        PROJEKTA „PEDAGOGU KONKURĒTSPĒJAS VEICINĀŠANA IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS

                    OPTIMIZĀCIJAS APSTĀKĻOS” 6. POSMS CIBLAS NOVADĀ       

    No 2012.gada janvāra līdz aprīlim norit projekta 6.posms. Pamatojoties uz 2009.gada 01.septembra MK noteikumiem Nr.998 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāti „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 15.punktu, pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas mērķis ir veicināt patstāvīgu profesionālo kompetenču pilnveidi un profesionālās karjeras izaugsmes iespējas, palielinot pedagoga atbildību par mācību darba rezultātiem.

No  16. decembra līdz 3.janvārim plkst13.00 novadā bija izsludināta pieteikšanās dalībai projekta 6.posmā. Prioritāte bija tiem, kas projektā piedalās pirmo reizi, pretendē uz 3.kvalitātes pakāpi, kā arī tiem, kuriem ir lielāks darba stāžs.

Pedagogu atlases/novērtēšanas komisija saņēma 11 iesniegumus: 2 no Ciblas vidusskolas pedagogiem, 5 no Ezersalas speciālās internātpamatskolas pedagogiem, 2 no Blontu PII,

1 no Pušmucovas pamatskolas, 1 no Ciblas PII.

Atbilstoši finansējumam – teritoriālajai kvotai- atbalstīti 6 pretendenti.: 1 pedagogs no Ciblas vidusskolas, 3 pedagogi no Ezersalas speciālās internātpamatskolas, 1 pedagogs no Blontu PII, 1 pedagogs no Ciblas PII.Ar pedagogiem ir noslēgti līgumi. Ar 2012.gada 10.janvāra rīkojumu 6.projekta posmam ir izveidota novērtēšanas komisija: komisijas priekšsēdētāja Marija Kārkla, komisijas locekļi Dace Ruško (arodbiedrības pārstāve), Alla Ločmele.

12.janvārī ir notikusi komisijas 1.sēde, kurā tika sadalīti pienākumi.

Komisijas priekšsēdētāja M.Kārkla nosaka komisijas sēdes darba laiku, vada komisijas sēdes, sasauc tās un koordinē jautājumu izskatīšanu tajās, apstiprina komisijas izstrādāto pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas laika grafiku, pārstāv komisiju attiecībās ar pašvaldību, kā arī privātpersonām, nodrošina komisijas lietvedību, organizē pedagogu pašvērtējuma un ārējā vērtējuma kopsavilkumu veidošanu, labās prakses piemēru iesniegšanu.

Komisijas locekļi: D. Ruško   protokolē komisijas sēdes, informē komisijas locekļus par komisijas sēžu vietu, laiku, pieņem no projektā iesaistītajiem pedagogiem dokumentus un materiālus izvērtēšanai, piedalās pedagogu pašvērtējuma un ārējā vērtējuma kopsavilkumu veidošanā, nodrošina komisijas dokumentācijas glabāšanu.

A.Ločmele veic izskaidrojošu darbu par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procedūru, informē pedagogus par komisijas pieņemtajiem lēmumiem, piedalās pedagogu pašvērtējuma un ārējā vērtējuma kopsavilkumu veidošanā.

Apspriesta un pieņemta novērtēšanas komisijas darba kārtība, izstrādāts 6.posma laika plānojums.

 

Komisijas priekšsēdētāja: Marija Kārkla

            

 

. gadā ES tiešo maksājumu finansējums Latvijas un citu jauno dalībvalstu lauksaimniekiem sasniegs 90% apmēru un tā kā vēl nav sasniegts 100% apmērs, tad 2012. gadā – tiks piešķirti papildu valsts tiešie maksājumi (turpmāk – PVTM).

Tomēr tiešo maksājumu regula arī paredz, ka 2012. gadā ir jāpiemēro modulācija ES tiešajiem maksājumiem, un līdz ar to līdzīgs 10% samazinājums attiecināms arī uz PVTM.

 

Tādēļ lauksaimniekiem, kuriem 2012. gadā tiks aprēķināti ES tiešie maksājumi un PVTM kopā vairāk par 5000 eiro, tiks samazināta izmaksājamā PVTM maksājumu summa par lielumu, kas vienāds ar 10% no ES tiešo maksājumu un PVTM kopsummas virs 5000 eiro.

 

Piemēram, ja lauksaimniekam tiks aprēķināts vienotais platības maksājums (VPM) 4000 eiro un atdalītais PVTM par laukaugu platībām – 2000 eiro, tad kopējā aprēķinātā tiešo maksājumu summa sastādīs 6000 eiro; kas pārsniedz 5000 eiro robežu, līdz ar to piemērojams PVTM samazinājums. PVTM samazinājums vienāds ar 10% no summas virs 5000 eiro; 10% no 1000 eiro ir 100 eiro. Tātad PVTM maksājums tiks samazināts par 100 eiro un lauksaimnieks saņems VPM 4000 eiro un PVTM 1900 eiro.

 

Svarīgi, ka PVTM samazinājums attieksies tikai uz lauksaimniekiem, kuriem 2012. gadā tiešos maksājumus aprēķinās par summu virs 5000 eiro, pārējos lauksaimniekus šis samazinājumus neskars. Latvijā no 42 000 PVTM saņēmēju samazinājums skars 5800 saņēmēju. Jāņem vērā arī, ka 2012. gadā, salīdzinot ar 2011. gadu, VPM maksājums pieaugs no 53,5 Ls/ha uz aptuveni 59 Ls/ha, tādējādi daļēji kompensējot PVTM samazinājumu.

 

Lai būtu vieglāk noteikt, kādas provizoriskās tiešo maksājumu summas lauksaimnieks varēs saņemt par 2012. gadu un kādas būs izmaiņas, iesakām izmantot Zemkopības ministrijas sagatavoto kalkulatoru, kas atrodas ZM interneta mājaslapā: http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=2173&id=13333 

 

Piezīme: ES tiešie maksājumi 2012. gadā būs šādi: vienotais platības maksājums, atsevišķais maksājums par cukuru, īpašais atbalsts par pienu, īpašais atbalsts par cietes kartupeļu kvalitātes uzlabošanu, īpašais atbalsts par lopbarības augu sēklu un sēklas kartupeļu kvalitātes uzlabošanu.

 

ZM informācija 

 

Publikācija no informatīvā izdevum

Pirmdiena, 16 Janvāris 2012

2012. gadā ES tiešo maksājumu finansējums Latvijas un citu jauno dalībvalstu lauksaimniekiem sasniegs 90% apmēru un tā kā vēl nav sasniegts 100% apmērs, tad 2012. gadā – tiks piešķirti papildu valsts tiešie maksājumi (turpmāk – PVTM).

Tomēr tiešo maksājumu regula arī paredz, ka 2012. gadā ir jāpiemēro modulācija ES tiešajiem maksājumiem, un līdz ar to līdzīgs 10% samazinājums attiecināms arī uz PVTM.

 

Tādēļ lauksaimniekiem, kuriem 2012. gadā tiks aprēķināti ES tiešie maksājumi un PVTM kopā vairāk par 5000 eiro, tiks samazināta izmaksājamā PVTM maksājumu summa par lielumu, kas vienāds ar 10% no ES tiešo maksājumu un PVTM kopsummas virs 5000 eiro.

 

Piemēram, ja lauksaimniekam tiks aprēķināts vienotais platības maksājums (VPM) 4000 eiro un atdalītais PVTM par laukaugu platībām – 2000 eiro, tad kopējā aprēķinātā tiešo maksājumu summa sastādīs 6000 eiro; kas pārsniedz 5000 eiro robežu, līdz ar to piemērojams PVTM samazinājums. PVTM samazinājums vienāds ar 10% no summas virs 5000 eiro; 10% no 1000 eiro ir 100 eiro. Tātad PVTM maksājums tiks samazināts par 100 eiro un lauksaimnieks saņems VPM 4000 eiro un PVTM 1900 eiro.

 

Svarīgi, ka PVTM samazinājums attieksies tikai uz lauksaimniekiem, kuriem 2012. gadā tiešos maksājumus aprēķinās par summu virs 5000 eiro, pārējos lauksaimniekus šis samazinājumus neskars. Latvijā no 42 000 PVTM saņēmēju samazinājums skars 5800 saņēmēju. Jāņem vērā arī, ka 2012. gadā, salīdzinot ar 2011. gadu, VPM maksājums pieaugs no 53,5 Ls/ha uz aptuveni 59 Ls/ha, tādējādi daļēji kompensējot PVTM samazinājumu.

 

Lai būtu vieglāk noteikt, kādas provizoriskās tiešo maksājumu summas lauksaimnieks varēs saņemt par 2012. gadu un kādas būs izmaiņas, iesakām izmantot Zemkopības ministrijas sagatavoto kalkulatoru, kas atrodas ZM interneta mājaslapā: http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=2173&id=13333

 

Piezīme: ES tiešie maksājumi 2012. gadā būs šādi: vienotais platības maksājums, atsevišķais maksājums par cukuru, īpašais atbalsts par pienu, īpašais atbalsts par cietes kartupeļu kvalitātes uzlabošanu, īpašais atbalsts par lopbarības augu sēklu un sēklas kartupeļu kvalitātes uzlabošanu.

 

ZM informācija

 

Publikācija no informatīvā izdevuma "Lauku Lapa" Nr.82

a "Lauku Lapa" Nr.82 

Projekta 5.posms: 2011.gada septembris – decembris

esfeuizgl_zin_min_logo_vid

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursu un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001, līgums Nr.01-07.2-5/22

    Projekta 5.posms: 2011.gada septembris – decembris

Noslēdzies ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijasapstākļos”, vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001,5.posms.

Šajā posmā projektā iesaistījās 11 Ciblas novada pedagogi.

Komisijai tika iesniegti projekta materiāli.

Balstoties uz komisijai iesniegtajiem materiāliem: pedagoga portfolio, mācību stundu vērošanas un novērtējuma lapām, pedagoga darba pašvērtējumu, izglītības iestādes administrācijas vērtējumu par pedagoga darbību, apkopota un izanalizēta informācija par katru novērtējamo pedagogu, kā arī aizpildīta attiecīgās kvalitātes pakāpes kopsavilkuma tabula par katru novērtējamo pedagogu.

Pamatojoties uz pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas rezultātā saņemtajiem punktiem, projekta 5.kārtā iesaistītajiem pedagogiem piešķirtas šādas kvalitātes pakāpes:

 1. Vjačeslavs Vinokurovs – 2.pakāpe
 2. Valentīna Nikolajeva – 2.pakāpe
 3. Vita Augustova – 2.pakāpe
 4. Nadežda Maksimova – 2.pakāpe
 5. Inese Boļševiča – 3.pakāpe
 6. Ināra Kuzņecova – 3.pakāpe
 7. Daina Purina – 3.pakāpe
 8. Ērika Naruševiča – 3.pakāpe
 9. Ēriks Razumovskis – 3.pakāpe
 10. Ņina Terentjeva – 3.pakāpe
 11. Svetlana Stukāne – 3.pakāpe

Pedagogi dalījās pieredzē par ieguvumiem projektā, kā arī iesniedza labās prakses piemērus.

 

Projekta sekretāre Marija Kārkla

 


Izsludinājums projekta 6. posmam

esfeuizgl_zin_min_logo_vid

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursu un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001, līgums Nr.01-07.2-5/22

                            Sludinājums projekta 6. posmam

Ciblas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos mērķstipendijas saņemšanai no ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”  projekta 6. posma (2012. gada janvāris- aprīlis) 3.aktivitātē

Pieteikšanās laiks : no 2011. gada 16. decembra  līdz 2012.gada 3.janvāra plkst.13.00

Pieteikšanās vieta: Ciblas novada Ciblas vidusskola

Kontaktpersona: projekta koordinatore Sarmīte Leščinska, t.26439768, e-pasts : Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Piesakoties dalībai projektā, jāiesniedz

1. iesniegums uz noteikta parauga  veidlapas,

2. curriculum vitae pēc noteikta parauga ,

3.izglītības iestādes vadītāja apliecinājums par pedagoga   kontaktstundu    skaitu   2011./2012. māc.g.

4. izziņa par darba stāžu.

5.pases kopija

Ministru kabineta noteikumi Nr.998 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāti „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos””   paredz, ka aktivitāte tiek īstenota  kā viens  projekts sadarbībā ar novadu vai republikas pilsētu pašvaldībām vai izglītības pārvaldēm un Valsts Izglītības attīstības aģentūru. Kopējais aktivitātes  finansējums  ir 20 milj. latu.  To veido Eiropas Sociālā fonds  17 milj. latu apmērā un nacionālais publiskais finansējums 3 milj.latu apmērā.  Finansējumus tiek  sadalīts  proporcionāli katrā novadā esošajam vispārējās un profesionālās izglītības programmu izglītojamo skaitam.

Projekta 6.atlases posmā (atbalsta saņemšanai 2012.gada janvāris – aprīlis) prioritātes (sakārtotas prioritārā (pēc nozīmīguma) secībā) atbalsta saņemšanai ir:

·  vispārējās (t.sk. pirmsskolas) izglītības iestāžu pedagogiem, kuri pirmo reizi pieteikušies atbalsta saņemšanai projektā kopumā (nav saņēmuši atbalstu nevienā no projekta aktivitātēm);

· pedagogiem, kuri pirmo reizi pieteikušies, pretendējot uz 3.kvalitātes pakāpi, atbalsta saņemšanai projektā kopumā (nav saņēmuši atbalstu nevienā no projekta aktivitātēm);

· pedagogiem, kuri pieteikušies pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai uz 5.kvalitātes pakāpi;

· pedagogiem, kuri pieteikušies pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai uz 4.kvalitātes pakāpi;

·  pedagogiem, kuri pirmo reizi pieteikušies atbalsta saņemšanai projektā kopumā (nav saņēmuši atbalstu nevienā no projekta aktivitātēm);

 

 

1.      pedagogs projekta 6.posmā var tikt atbalstīts uz 4. vai 5.kvalitātes pakāpi, ja ievēroti šādi papildnosacījumi:

1.1.  4.pakāpes pretendentu atlases papildnosacījumi:

1.1.1.      pēdējos desmit gados 8 (astoņi) un vairāk gadi pedagoģiskā darba stāžs

1.1.2.      ja pedagogs ir jau saņēmis kvalitātes pakāpi:

 • projekta atlases 1.posmā (2009.gada novembris/decembris – 2010.gada februāris/marts) un novērtēšanā ieguvis:

· 1., 2.pakāpē – 45 un vairāk punktu

· 3.pakāpē – 50 un vairāk punktu

 • projekta atlases 2.posmā (2010.gada marts – 2010.gada jūnijs) vai 3.posmā (2010.gada septembris – decembris), vai 4.posmā (2011.gada janvāris – aprīlis), vai 5.posmā (2011.gada septembris – decembris) un novērtēšanā ieguvis:

·1., 2. vai 3.pakāpē – 55 un vairāk punktu

4.kvalitātes pakāpes pretendentiem papildu iesniedzami dokumenti:

2.2.1. kas apliecina pedagoga (vismaz vienu no norādītajiem):

·   mentora darbību (sertifikāts, apliecība),

· pedagoģiskās prakses/meistarklases vadīšanu (izziņa, apliecinājums, izraksts, līguma kopija),

· lektora pieredzi un darbību tikai pedagogu mērķauditorijā pedagogu tālākizglītībai (izziņa, norādot vadīto stundu skaitu, semināru skaitu un mērķauditoriju – pedagogu tālākizglītība; apliecinājums, norādot vadīto stundu skaitu, semināru skaitu, mērķauditoriju – pedagogi; izraksts/līguma kopija, uzrādot līguma priekšmetu),

·  multiplikatora darbību (sertifikāts, apliecība);

Attiecīgā dokumenta derīguma termiņš - pēdējie 10 (desmit) gadi (2001.gada janvāris -   2011.gada decembris);

 

2.2.2. izglītības iestādes administrācijas/darba devēja rekomendācija;

 

1.2.     5.pakāpes pretendentu atlases papildnosacījumi:

1.2.1.      10 un vairāk gadu pedagoģiskā darba stāžs;

1.2.2.      ja pedagogs ir jau saņēmis kvalitātes pakāpi:

 • projekta atlases 1.posmā (2009.gada novembris/decembris - 2010.gada februāris/marts) un novērtēšanā ieguvis:

· 1., 2. vai 3.pakāpē – 60 un vairāk punktu;

 • projekta atlases 2.posmā (2010.gada marts – 2010.gada jūnijs) vai 3.posmā (2010.gada septembris – decembris), vai 4.posmā (2011.gada janvāris – aprīlis), vai 5.posmā (2011.gada septembris – decembris) un novērtēšanā ieguvis:

· 1. vai 2.pakāpē – 70 un vairāk punktu;

·3.vai 4.pakāpē – 65 un vairāk punktu;

 

1.3.    5.kvalitātes pakāpes pretendentiem papildu iesniedzami dokumenti:

1.3.1.  kas apliecina pedagoga (vismaz vienu no norādītajiem):

· mentora darbību (sertifikāts, apliecība),

· pedagoģiskās prakses/meistarklases vadīšanu (izziņa, apliecinājums, izraksts, līguma kopija),

· lektora pieredzi un darbību tikai pedagogu mērķauditorijā pedagogu tālākizglītībai (izziņa, norādot vadīto stundu skaitu, semināru skaitu un mērķauditoriju – pedagogu tālākizglītība; apliecinājums, norādot vadīto stundu skaitu, semināru skaitu, mērķauditoriju – pedagogi; izraksts/līguma kopija, uzrādot līguma priekšmetu),

· multiplikatora darbību (sertifikāts, apliecība);

Attiecīgā dokumenta derīguma termiņš - pēdējie 10 (desmit) gadi (2001.gada

janvāris - 2011.gada decembris);

1.3.2.      kas apliecina pedagoga sadarbību ar valsts līmeņa institūcijām, izņemot darbību attiecīgo institūciju īstenotajos projektos, izglītības jomā - ISEC/VISC, VIKNVA, PIC, VJIC, KRIIC, IKVD:

· sertifikāts, apliecība (eksperts, ārštata metodiķis, bērnu un jauniešu nometņu vadītājs),

· izziņa vai rīkojuma kopija par dalību komisijā, darba vai ekspertu grupā, padomē, izraksts vai līguma kopija,

Attiecīgo dokumentu derīguma termiņš - pēdējie 10 (desmit) gadi (2001.gada janvāris - 2011.gada decembris);

1.3.3.      izglītības iestādes administrācijas/darba devēja rekomendācija.

 

Projekta 6.atlases posmā kontaktstundu skaitā 3.aktivitātē var tikt iekļauta mācību stunda, audzināšanas stunda (klases stunda), fakultatīvā nodarbība, konsultācija, pulciņa nodarbība;

Pedagoga iesaiste projektā balstīta uz brīvprātības principu;

Pedagogam, kurš iesaistās projektā, piešķir mērķstipendiju par ieguldījumu pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešanā. Stipendijas apmērs ir 100 lati mēnesī, ņemot vērā pedagoga iesaisti un veicamo pienākumu apjomu projektā un to piešķir uz četriem m

 

 

Projekta koordinatore S.Leščinska

Projekta 5. kārtas informācija

esfeuizgl_zin_min_logo_vid

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursu un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001, līgums Nr.01-07.2-5/22

PROJEKTA PEDAGOGU KONKURĒTSPĒJAS VEICINĀŠANA IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS    OPTIMIZĀCIJAS APSTĀKĻOS” 5. POSMS CIBLAS NOVADĀ
 


No 2011.gada septembra  līdz decembrim norit projekta 5.posms. Pamatojoties uz 2009. gada 1.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 998 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāti „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 15.punktu, pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas mērķis ir veicināt ikkatra pedagoga patstāvīgu profesionālo kompetenču pilnveidi un profesionālās karjeras izaugsmes iespējas, palielinot pedagoga atbildību par mācību un audzināšanas darba rezultātiem.

No 18.augusta līdz 2.septembrim novadā bija izsludināta pieteikšanās dalībai projekta 5.posmā. Šajā posmā prioritāte bija tiem pedagogiem, kas novērtēšanā iesaistās pirmo reizi un tiem, kas pretendē uz 4. kvalitātes pakāpi.

Pedagogu atlases/novērtēšanas komisija  saņēma 11 iesniegumus no Ciblas novada pedagogiem, kuri vēlas iegūt 2. un 3. kvalitātes pakāpi.

Atbilstoši finansējumam – teritoriālajai kvotai – atbalstīti visi 11 pedagogi: 3 pedagogi no Ciblas vidusskolas un 8 pedagogi no Ezersalas speciālās internātpamatskolas.

Ar pedagogiem ir noslēgti līgumi. Ar pašvaldības 2011.gada 9.septembra rīkojumu 5. projekta posmam ir izveidota novērtēšanas komisija 3 cilvēku sastāvā: komisijas priekšsēdētāja Rūta Trukšāne, sekretāre – Marija Kārkla,novērtēšanas komisijas locekle, arodbiedrības pārstāve – Alla Ločmele. 13.septembrī ir notikusi komisijas 1.sēde, kurā tika sadalīti pienākumi: komisijas priekšsēdētāja R. Trukšāne nosaka sēdes laikus, apstiprina pedagogu profesionālās kvalitātes novērtēšanas laika grafiku,pārstāv novērtēšanas komisiju attiecībās ar IZM, izglītības iestādes dibinātāju, privātpersonām, nodrošina lietvedību. Komisijas sekretāre M.Kārkla protokolē sēdes,pieņem un reģistrē pedagogu iesniegumus, informē pedagogus par komisijas izteiktajiem priekšlikumiem, sagatavo informāciju pedagoga profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas rezultātu apliecinoša dokumenta saņemšanai.Novērtēšanas komisijas locekle A. Ločmele saarbojas ar izglītības iestādes administrāciju, iepazīstina pedagogus ar kvalitātes pakāpju aprakstiem, nodrošina pedagogu portfolio iekļauto materiālu un iestādes administrācijas materiālu analīzi, apkopo iekšējā un ārējā vērtējuma punktus, nodrošina informāciju datu bāzei par pedagogiem piešķirtajām kvalitātes pakāpēm.

Komisijas priekšsēdētāja: Rūta Trukšāne

         

Skolotāju projekta 5.kārta

esfeuizgl_zin_min_logo_vid

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursu un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001, līgums Nr.01-07.2-5/22

Skolotāju projekta 5.kārta

Ciblas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos mērķstipendijas saņemšanai no ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" projekta 5. posma (2011. gada septembris- decembris) 3.aktivitātē (1.-5. pakāpe)

 

Pieteikšanās laiks: no 2011. gada 18. augusta līdz 2. septembra plkst. 12.00

Pieteikšanās vieta: Ciblas novada Ciblas vidusskola

Kontaktpersona: atlases/ ekspertu komisijas priekšsēdētāja R.Trukšāne, t.29363323

Jāiesniedz

1. iesniegums uz noteikta parauga veidlapas;

2. curriculum vitae(pēc noteikta parauga);

3. izglītības iestādes vadītāja apliecinājums par pedagoga kontaktstundu skaitu 2011./2012. māc.g.;

4. izziņa par darba stāžu;

5. pases kopija.

Projekta 5.atlases posmā (atbalsta saņemšanai 2011.gada septembris - decembris) prioritātes atbalsta saņemšanai ir:

• pedagogiem, kuri pirmo reizi pieteikušies atbalsta saņemšanai projektā kopumā (nav saņēmuši atbalstu nevienā no projekta aktivitātēm);

• pedagogiem, kuri pieteikušies pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai (3.aktivitāte) uz 4. vai 5.kvalitātes pakāpi;

 

5.kārtā drīkst iesaistīties vispārējās un profesionālās izglītības pedagogi, kuri strādā vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē ar darba slodzi 6 un vairāk kontaktstundas nedēļā.

Projekta 5.atlases posmā uz 4. un 5.kvalitātes pakāpi var pretendēt un saņemt atbalstu vispārējās, t.sk. pirmsskolas, un profesionālās izglītības iestādes vadītājs, ja pēdējo 5 (piecu) mācību gadu laikā (sākot no 2006./2007.mācību gada), kādā no mācību gadiem ir bijušas 6 (sešas) un vairāk kontaktstundas nedēļā, nodrošinot iespēju atbalsta saņemšanas periodā (01.09.2011.-23.12.2011.) novadīt 3 mācību stundas.

Projekta 5.atlases posmā kontaktstundu skaitā 3.aktivitātē var tikt iekļauta mācību stunda, audzināšanas stunda (klases stunda), fakultatīvā nodarbība, konsultācija, pulciņa nodarbība.

Pedagogam, kas iesaistās projektā, piešķir mērķstipendiju par ieguldījumu pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešanā. Stipendijas apmērs ir 100 lati mēnesī, to piešķir uz četriem mēnešiem (2011.g. sept.- dec.).

 

Pedagogs projekta 5.posmā var tikt atbalstīts uz 4. vai 5.kvalitātes pakāpi, ja ievēroti šādi papildnosacījumi:

4.pakāpes pretendentu atlases papildnosacījumi:

•10 un vairāk gadu pedagoģiskā darba stāžs;

•ja pedagogs ir jau saņēmis kvalitātes pakāpi un  projekta atlases 1.posmā (2009.gada novembris/decembris - 2010.gada februāris/marts) un novērtēšanā ieguvis: 1., 2. vai 3.pakāpē - 50 un vairāk punktus,

projekta atlases 2.posmā (2010.gada marts - 2010.gada jūnijs) vai 3.posmā (2010.gada septembris - decembris), vai 4.posmā (2011.gada janvāris - aprīlis) un novērtēšanā ieguvis:

1. vai 2. pakāpē - 60 un vairāk punktu

3.pakāpē - 50 un vairāk punktu .

4.kvalitātes pakāpes pretendentiem papildus iesniedzami dokumenti, kas apliecina pedagoga (vismaz vienu no norādītajiem):

• mentora darbību (sertifikāts, apliecība),

• pedagoģiskās prakses/meistarklases vadīšanu (izziņa, apliecinājums, izraksts, līguma kopija),

• lektora pieredzi un darbību tikai pedagogu mērķauditorijā pedagogu tālākizglītībai (izziņa, norādot vadīto stundu skaitu, semināru skaitu un mērķauditoriju - pedagogu tālākizglītība; apliecinājums, norādot vadīto stundu skaitu, semināru skaitu, mērķauditoriju - pedagogi; izraksts/līguma kopija, uzrādot līguma priekšmetu),

• multiplikatora darbību (sertifikāts, apliecība);

Attiecīgā dokumenta derīguma termiņš - pēdējie 10 (desmit) gadi (2001.gada janvāris - 2011.gada augusts);

• izglītības iestādes administrācijas/darba devēja rekomendācija;

5.pakāpes pretendentu atlases papildnosacījumi:

•10 un vairāk gadu pedagoģiskā darba stāžs ;

•ja pedagogs ir jau saņēmis kvalitātes pakāpi un  projekta atlases 1.posmā (2009.gada novembris/decembris - 2010.gada februāris/marts) un novērtēšanā ieguvis:

1., 2. vai 3.pakāpē - 60 un vairāk punktus;

projekta atlases 2.posmā (2010.gada marts - 2010.gada jūnijs) vai 3.posmā (2010.gada septembris - decembris), vai 4.posmā (2011.gada janvāris - aprīlis) un novērtēšanā ieguvis:

1. vai 2.pakāpē - 70 un vairāk punktus;

3.vai 4.pakāpē - 65 un vairāk punktus;

5.kvalitātes pakāpes pretendentiem papildu iesniedzami dokumenti, kas apliecina pedagoga (vismaz vienu no norādītajiem):

• mentora darbību (sertifikāts, apliecība),

• pedagoģiskās prakses/meistarklases vadīšanu (izziņa, apliecinājums, izraksts, līguma kopija),

• lektora pieredzi un darbību tikai pedagogu mērķauditorijā pedagogu tālākizglītībai (izziņa, norādot vadīto stundu skaitu, semināru skaitu un mērķauditoriju - pedagogu tālākizglītība; apliecinājums, norādot vadīto stundu skaitu, semināru skaitu, mērķauditoriju - pedagogi; izraksts/līguma kopija, uzrādot līguma priekšmetu),

• multiplikatora darbību (sertifikāts, apliecība);

Attiecīgā dokumenta derīguma termiņš - pēdējie 10 (desmit) gadi (2001.gada janvāris - 2011.gada augusts);

Dokumenti, kas apliecina pedagoga sadarbību ar valsts līmeņa institūcijām, izņemot darbību attiecīgo institūciju īstenotajos projektos, izglītības jomā - ISEC/VISC, VIKNVA, PIC, VJIC, KRIIC, IKVD:

• sertifikāts, apliecība (eksperts, ārštata metodiķis, bērnu un jauniešu nometņu vadītājs),

• izziņa vai rīkojuma kopija par dalību komisijā, darba vai ekspertu grupā, padomē, izraksts vai līguma kopija,

Attiecīgo dokumentu derīguma termiņš - pēdējie 10 (desmit) gadi (2001.gada janvāris - 2011.gada augusts);

•izglītības iestādes administrācijas/darba devēja rekomendācija.

 

Projekta koordinatore: S.Leščinska


Afiša

Kapusvētki 2019. gadā

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

LPR_logo