1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Ciblas novada Attīstības programmas 2012. – 2018.gadam Īstenošanas uzraudzības ziņojums par 2014.gadu

Ceturtdiena, 05 marts 2015 12:17

PDF Drukāt E-pasts

Ciblas novada Attīstības programmas 2012. – 2018.gadam Īstenošanas uzraudzības ziņojums par 2014.gadu

 

Ciblas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam ir pašvaldībā apstiprināts dokuments, kurā definēta Ciblas novada attīstības vīzija, ilgtermiņā sasniedzamie mērķi un prioritātes, kā arī noteiktas vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi septiņu gadu periodam. Ciblas novada ilgtermiņa mērķu sasniegšanu paredzēts veikt, īstenojot 42 uzdevumus atbilstoši astoņām izvirzītajām vidēja termiņa prioritātēm.

Attīstības programmas uzraudzības mērķis ir izvērtēt novada teritorijas attīstības progresu un attīstības programmas īstenošanas gaitā sasniegto.

2014.gadā ir īstenoti sekojoši projekti:

 1. Mūzikas instrumentu iegāde folkloras kopai „Saime”, Nr.13-01-LL33-L413202-000010. Projekta realizācija tika uzsākta 2013.gada vasarā, plānotās kopējās izmaksas 2668,41 EUR bez PVN, no kuriem ELFLA LEADER finansējums 2401,58 EUR. Projekta realizācija pabeigta 20.06.2014.
 2. Aprīkojuma iegāde brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai, Nr.13-01-LL33-L413202-000007. Projekta realizācija tika uzsākta 2013.gada vasarā, plānotās kopējās izmaksas 6702,84 EUR bez PVN, no kuriem ELFLA LEADER finansējums 6032,55 EUR. Projekta realizācija pabeigta 30.06.2014.
 3. Rotaļu laukuma aprīkošana pirmsskolas vecuma bērnu aktivitāšu organizēšanai Blontu ciemā, Nr. 13-01-LL33-L413201-000014. Projekta realizācija tika uzsākta 2013.gada vasarā, plānotās kopējās izmaksas 6870,05 EUR bez PVN, no kuriem ELFLA LEADER finansējums 6183,04 EUR. Projekta realizācija pabeigta 14.08.2014.
 4. Rotaļu laukuma aprīkošana pirmsskolas vecuma bērnu aktivitāšu organizēšanai Ciblas ciemā, Nr. 13-01-LL33-L413201-000007. Projekta realizācija tika uzsākta 2013.gada vasarā, plānotās kopējās izmaksas 8019,73 EUR bez PVN, no kuriem ELFLA LEADER finansējums 7217,76 EUR. Projekta realizācija pabeigta 14.08.2014.
 5. Zivju resuru pavairošana Ciblas novada Lielajā Ludzas ezerā, Nr. 1.31. Projekts realizēts 2014.gadā, kopējās izmaksas 4549,84 EUR, Zivju fonda finansējums 3240,00 EUR.
 6. Veselības pakalpojumu pilnveidošana Blontu feldšeru – vecmāšu punktā, Nr.14-01-LL33-L413101-000004. Projekts realizēts 2014.gadā. kopējās izmaksas 1200,00 EUR bez PVN, no kuriem ELFLA LEADER finansējums 1008,00 EUR.
 7. „Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, uzlabojot Ciblas novada pašvaldības Blontu pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitāti”. Projekta numurs ir KPFI-15.2/73. Projekts tika īstenots, pateicoties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” 3.kārtai. Projekta attiecināmās izmaksas ir 137970,61 EUR. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējuma daļa ir 70% no attiecināmajām izmaksām- 96579,43 EUR. Projekta īstenošanas rezultātā ir jāsasniedz oglekļa dioksīda samazinājuma rādītājs vismaz 41126,03 kgCO2/gadā, kā arī oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāja attiecība pret KPFI finansējumu projektam vismaz 0,85 kg CO2/ EUR. Piecu gadu periodā tiks veikts monitorings un noteikts sasniegtā oglekļa dioksīda samazinājums.
 8. Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 projekts ELRI-129 „Tūre pa Latgali un Pleskavu” tika realizēts Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta Lucmuižas ciema pie Lielā Ludzas ezera. Pašvaldības līdzfinansējums - 4181,69 EUR. Kopējais projekta budžets ir 20000,00 EUR. Ir izveidota aprīkota atpūtas vieta ar futbola, volejbola laukumiem, galdiem, soliem, lapenēm un bērna laukumu, kā arī uzstādīti pontoni.

Ciblas novada pašvaldības finansētie jauniešu projekti:

 1. Kopsapulcēšanās vieta „Papardes” – nojume Lucmuižas ciema.
 2. Izšūpojot svētkus – šūpoles un atpūtas vieta Blontos.
 3. Soliņu uzstādīšana Lucmuižas centrā – soliņi pie daudzdzīvokļu mājām Lucmuižas ciemā.
 4. Aktīvo brīvā laika pavadīšanas iespēju kvalitātes uzlabošana Līdumnieku pagastā – sporta laukuma pilnveide Līdumnieku ciemā.
 5. Atpūtas vieta Ciblas novada iedzīvotājiem un viesiem – atpūtas vieta Ciblas ciemā.

 Visi realizētie projekti ir veicinājuši Attīstības programmā noteikto mērķu sasniegšanu.

2014.gada nogalē tika aktualizēts Investīciju plāns 2015.- 2018.gadam, tika iekļauti vairāki plānotie projekti, kas tiks īstenoti laika periodā no 2015. – 2018.gadam. kā arī tika izgatavota shēma ar Degradētajām teritorijām projekta „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.

 

Pielikumā:

 1. Ikgadējā pārskata rādītāju tabula;
 2. Investīciju plāns 2015. -2018.gadam;
 3. Shēma „Degradētas teritorijas”.

Afiša

24.08.2019 12.00 Bērtuļa diena Līdumniekos.

31.08.2019 12.00 Rikšotāju zirgu sacensības. (Pušmucovā)

Kapusvētki 2019. gadā

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

LPR_logo