1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

DARĪJUMI AR ZEMES ĪPAŠUMIEM no 01.11.2014.

Sestdiena, 22 novembris 2014 10:30

PDF Drukāt E-pasts
DARĪJUMI AR ZEMES ĪPAŠUMIEM no 01.11.2014.

Dokumenti zemes tirgus administrēšanas komisijai jāiesniedz līdz 15. datumam

Kopš 2014. gada novembra, izpildot likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” jaunās prasības, Ciblas pašvaldībā tika izveidotas Zemes tirgus administrēšanas komisija, kam jāskata privātās zemes pirkšanas – pārdošanas darījumi, lai zeme nonāktu tādas personas rokās, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu. Ciblas novada pašvaldības Zemes tirgus administrēšanas komisiju vada deputāts Ēriks Astičs.

Komisijas sekretāre Mārīte Romanovska informē, ka komisijā ir saņemti un izskatīti 43 iesniegumi. Valsts nav izmantojusi pirmpirkuma tiesības, visi noslēgtie darījumi tika akceptēti.

Pašvaldībā ir reģistrēti 29 fizisko personu savstarpējie īpašumu nomas līgumi. Par šiem līgumiem Valsts ieņēmumu dienestam divas reizes gadā tiek sniegtas atskaites.

Sākot ar 2017. gadu, iesniegumus un darījuma dokumentus komisijai jāiesniedz līdz mēneša 15. datumam. Tad tie tiks izskatīti kārtējā mēnesī, jo, sākot ar janvāri, zemes tirgus administrēšanas komisija iesniegumus izskatīs vienu reizi mēnesī – pēdējā mēneša nedēļā.

2014.gada 1.novembrī stājās spēkā grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, kas paredz īpašu kārtību lauksaimniecības zemju atsavināšanas jomā.
Likumdevējs ir deleģējis Ministru kabinetam izdot noteikumus, nosakot:
- kritērijus dominējošās zemes lietošanas kategorijas noteikšanai darījumos ar lauksaimniecības zemi;
- iesniegumā par darījumu ar lauksaimniecības zemi iekļaujamo informāciju un tam pievienojamos dokumentus;
- kārtību, kādā lauksaimniecības zemes nomnieks un Latvijas zemes fonda pārvaldītājs īsteno pirmpirkuma tiesības;
- kārtību, kādā tiek finansēta un izveidota pašvaldības komisija, tās sastāvu, kā arī pašvaldības komisijas tiesības un pienākumus;
- kārtību, kādā pašvaldības komisija izskata iesniegumus par darījumiem ar lauksaimniecības zemi un pieņem lēmumu par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā vai atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā;
- kārtību, kādā iegūstami lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dati no citām valsts informācijas sistēmām;
- termiņus un kārtību, kādā zemes nomnieks vai iznomātājs pašvaldību informē par noslēgtajiem lauksaimniecības zemes nomas līgumiem.
Iekams augstāk minētie noteikumi nav izdoti, piemērojami likuma Par zemes privatizāciju lauku apvidos nosacījumi, nepieciešamības gadījumā normu tulkošanā piemērojot administratīvajā procesā nostiprinātās tiesību normu interpretācijas metodes.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 15.panta 12.daļu iestāde nedrīkst atteikties izlemt jautājumu, pamatojoties uz to, ka šis jautājums nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo normatīvo aktu (iestāžu un tiesu juridiskās obstrukcijas aizliegums). Tās nedrīkst atteikties piemērot tiesību normu, pamatojoties uz to, ka šī tiesību norma neparedz piemērošanas mehānismu, ka tas nav pilnīgs vai nav izdoti citi normatīvie akti, kas tuvāk regulētu attiecīgās tiesību normas piemērošanu.
Informāciju sagatavoja Zemkopības ministrija

Afiša

23.02.2018 13.00 Klaunu šovs "OKI-DOKI" (Ciblas TN)

Uzņēmēju balle – 17. martā

Tradicionālā Ciblas novada uzņēmēju un zemnieku balle šogad notiks 17. martā plkst. 19.00 Blontu Tautas namā.

Ciblas novada lauku attīstības speciāliste Marina Barkāne informē, ka šajā pasākumā dažādās nominācijās tiks godināti pašvaldības teritorijā reģistrēto uzņēmumu un zemnieku saimniecību īpašnieki. Būs svētku uzrunas un izklaides daļa ar loteriju un atrakcijām. Vakaru vadīs Janīna Rudoviča no Ludzas. Ballē muzicēs Romāns Ivanovs no Rēzeknes.

Nominācijām izvirzītie uzņēmēji un zemnieki saņems pašvaldības ielūgumus. Bet ikviens Ciblas novada iedzīvotājs var jau tagad pieteikt dalību pasākumā, zvanot Marinai Barkānei (tālr. 26403122) vai Blontu TN vadītājai Janai Petrovai (tālr. 28381416).

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

Latgales radio logo2

 • Reklāmkarogs

LPR_logo