1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Top Ciblas novada teritorijas plānojums

Trešdiena, 07 marts 2012 11:22

PDF Drukāt E-pasts
esfvraa_logo
eu

Top Ciblas novada teritorijas plānojums


Saskaņā ar Ciblas novada domes 26.01.2011. lēmumu par Ciblas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādi un saskaņā ar izstrādāto darba grafiku, pašlaik notiek novada plānojuma 1.redakcijas izstrāde. Ciblas novada teritorijas plānojums ir novada ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments turpmākajiem 12 gadiem, kurā noteikta plānotā (atļautā) izmantošana un izmantošanas nosacījumi. Teritorijas plānojums ir saistošs visām fiziskām un juridiskām personām, kam pieder īpašumi Ciblas novada teritorijā vai kas plāno veikt kādu darbību novadā.

2012.gada marta sākumā notika darba grupas sēde, kurā kopā ar pagastu pārvalžu vadītājiem un novada domes speciālistiem tika apspriesta novada esošā un plānotā telpiskā situācija, apbūves noteikumi, izskatīti institūciju nosacījumi un iedzīvotāju iesniegumi. Tika pieņemti vairāki lēmumi par ciemu robežām, ciemu teritoriju plānoto izmantošanu. Tika izteikti priekšlikumi apmežošanas ierobežošanai un noteiktas lauksaimnieciski vērtīgo zemju teritorijas.

Teritorijas plānojuma 1.redakcijas darba variants tiks iesniegts pašvaldības deputātiem šī gada aprīlī, tad tiek plānots uzsākt novada plānojuma 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu, par kuras norises gaitu tiks paziņots.

Ciblas novada teritorijas plānojams tiek izstrādāts Eiropas Sociālā līdzfinansētā projektā Nr.1DP/1.5.3.2.0./10/APIA/VRAA/055/044 „Ciblas novada teritorijas plānojuma izstrāde” ietvaros. Teritorijas plānojuma izstrādei projekta ietvaros ir pieaicināti eksperti no SIA „Sustainable Advanced Solutions”, kas izstrādā plānojuma teksta un grafiskās daļas, kā arī Stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu.

Afiša

24.08.2019 12.00 Bērtuļa diena Līdumniekos.

31.08.2019 12.00 Rikšotāju zirgu sacensības. (Pušmucovā)

Kapusvētki 2019. gadā

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo