1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Informatīvs ziņojums par Ciblas novada attīstības programmu

Pirmdiena, 03 oktobris 2011 08:00

PDF Drukāt E-pasts

attistibas_pr

Informatīvs ziņojums par Ciblas novada attīstības programmu 2012. – 2018. gadam

 

Ciblas novada attīstības programma 2012. – 2018. gadam izstrāde tika uzsākta, pamatojoties uz Ciblas novada domes 2011.gada 26.janvāra lēmumu Nr.1, p.5. „Par Ciblas novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu”. Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 24.05.2011. lēmumu Nr. 30 „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”, Ciblas novada attīstības programmai tika izstrādāts Vides pārskats.

Attīstības programmu un Vides pārskatu izstrādāja SIA ”Sustainable Advances Solutions” un pašvaldības speciālisti, konsultējoties ar valsts institūciju un iestāžu darbiniekiem.

Attīstības programmā nav paredzētas tādas darbības, kas būtiski pasliktinās vides kvalitāti Ciblas novada teritorijā. Tieši otrādi, Attīstības programmā definētais stratēģiskais mērķis Nr.23 „Sakārtota un apsaimniekota vide”. Attīstības programmas vidējā termiņa prioritāte Nr. 2: „Infrastruktūras objektu uzlabošana un attīstība”, paredz vides un enerģētikas infrastruktūru attīstību un sakārtošanu, kas uzlabos vides kvalitāti, piemēram, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu renovācija vai modernizācija samazinās slodzi uz virszemes ūdeņiem. Attīstības programmas Investīciju plānā paredzētas daudzas aktivitātes, kā rezultātā uzlabosies inženiertehniskās infrastruktūras stāvoklis, tādējādi samazinot ietekmi uz vidi.

Ciblas novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana notika vienlaicīgi ar Vides pārskata 1.redakcijas publisko apspriešanu no 2011.gada 11. jūnija līdz 2011.gada 22.augustam. Publiskās apspriešanas laikā tika nodrošināta Attīstības programmas un Vides pārskata 1.redakcijas pieejamība novada administratīvajās telpās un elektroniskai pašvaldības interneta mājas lapā www.ciblasnovads.lv. Attīstības programmas un Vides pārskata 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksme tika organizēta 2011.gada 9.augustā plkst. 13.00 Ciblas novada pašvaldības zālē, Domes nams, c.Blonti, Blontu pag., Ciblas novads. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme tika maz apmeklēta un publiskās apspriešanas laikā nav saņemts neviens organizāciju, iestāžu un iedzīvotāju iesniegums ar priekšlikumiem vai iebildumiem par izstrādātās Attīstības programmas un Vides pārskata 1.redakciju. Pēc lēmuma pieņemšanas par Attīstības programmas un Vides pārskata 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai, abi dokumenti tika iesniegti Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālajai vides pārvaldei, Veselības inspekcijai, Latgales plānošanas reģionam un Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālajai administrācijai atzinuma saņemšanai. Visi augstākminēto iestāžu atzinumi ir pozitīvi, atzinumos izteiktie priekšlikumi un ieteikumi tika ņemti vērā izstrādājot Attīstības programmas un Vides pārskata gala redakciju.

Izstrādājot Attīstības programmu, kā alternatīvais variants tiek piedāvāts – nulles variants, t.i., izstrādātā programma netiek realizēta. Ja Attīstības programma netiktu īstenota, netiktu izpildīti Investīciju plānā paredzētie projekti; netiktu sekmēta investīciju piesaiste; tiktu kavēta ekonomiskā attīstība un infrastruktūras attīstība; sociālajā, kultūras un izglītības jomā nebūtu noteiktas prioritātes un nebūtu definētu uzdevumu mērķu sasniegšanai. Attīstības programmas neesamība sekmētu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju degradāciju. Tūrisma infrastruktūras izveides trūkums veicinātu ezeru ekoloģiskā stāvokļa pasliktināšanos, eitrofikāciju, kas ir novēršams ieviešot organizētu tūrismu un labiekārtojot vidi. Ņemot vērā negatīvos aspektus, tiek pieņemts variants – izstrādāt un realizēt Attīstības programmu.

Par attīstības programmas uzraudzību atbildīgā institūcija ir Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļa. Tās galvenais uzdevums ir vadīt un koordinēt uzraudzības procesu, identificējot, vai attīstības programmā definēto rādītāju sasniegšana norit kā plānots. Attīstības programmas īstenošanas monitoringam izmanto valsts statistikas datus, informāciju, kas iegūta, veicot vides monitoringu, kā arī citu informāciju, kas ir pieejama. Sākot ar attīstības programmas spēkā stāšanās gadu, pamatojoties uz informācijas sistēmā apkopotajiem datiem, Attīstības nodaļa sagatavo ikgadējo uzraudzības ziņojumu par attīstības programmas ieviešanu. Lai konstatētu Ciblas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam īstenošanas radīto ietekmi uz vidi, jāveic plānošanas dokumenta realizācijas novērtējums un 2016. gadā jāizstrādā monitoringa ziņojums, kas jāiesniedz Vides pārraudzības valsts birojā.

Ciblas novada attīstības programma 2012. – 2018. gadam un Vides pārskats ir apstiprināti ar Ciblas novada 2011.gada 29.septembra domes lēmums Nr.9 „Par Ciblas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam un vides pārskata gala redakciju apstiprināšanu”.

 Pielikumi:

Ciblas novada attīstības programma 2012.-2018. gadam

Ciblas novada attīstības programma 2012. – 2018. gadam Gala redakcija

Vides pārskats gala redakcija

Informatīvs ziņojums par Ciblas novada attīstības programmu

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums

8.pielikums

9.pielikums

10.pielikums

                                     

Afiša

Kapusvētki 2019. gadā

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo