1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ciblas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Trešdiena, 07 oktobris 2015 11:55

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 03 oktobris 2018 11:35

PDF Drukāt E-pasts 

PAKALPOJUMU SARAKSTS

Lauksaimniecības datu centrs
Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija valsts vienotajā dzīvnieku reģistra datubāzē un maksas iekasēšana no dzīvnieka īpašnieka par reģistrāciju Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums no 2017. gada)
Lauku atbalsta dienests
Informēšana par platību maksājumu iesniegšanas kārtību un atbalsts elektroniskās pieteikšanas sistēmas pakalpojumu izmantošanā Konsultācijas
(e-pakalpojums)
Nodarbinātības valsts aģentūra
Informēšana par šādiem NVA pakalpojumiem:
1. CV un vakanču reģistrēšana Konsultācijas
(e-pakalpojums)
2. Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana Konsultācijas
3. Informatīvās dienas e-versija Konsultācijas
4. Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana Konsultācijas
5. Profilēšana Konsultācijas
6. Karjeras pakalpojumi Konsultācijas
7. Apmācību monitorings Konsultācijas
8. Darba tirgus prognozes Konsultācijas
(e-pakalpojums)
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:
1. Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana Konsultācijas
(e-pakalpojums)
2. Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves Konsultācijas
(e-pakalpojums)
3. Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs Konsultācijas
(e-pakalpojums)
4. Latvijas pilsonības iegūšanas ceļvedis – konsultants Konsultācijas
(e-pakalpojums)
5. Manā īpašumā deklarētās personas Konsultācijas
(e-pakalpojums)
6. Mani dati Iedzīvotāju reģistrā Konsultācijas
(e-pakalpojums)
7. Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē Konsultācijas
(e-pakalpojums)
8. Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi Konsultācijas
(e-pakalpojums)
9. Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai Konsultācijas
(e-pakalpojums)
10. Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs Konsultācijas
(e-pakalpojums)
11. Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē Konsultācijas
(e-pakalpojums)
12. Šengenas vīzas pieteikums Konsultācijas
(e-pakalpojums)
13. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana Konsultācijas
(e-pakalpojums)
14.Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa Konsultācijas
(e-pakalpojums)
Uzņēmumu reģistrs
Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:
1. Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem. Konsultācijas
(e-pakalpojums)
2. Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros. Konsultācijas
(e-pakalpojums)
Valsts darba inspekcija
Iedzīvotāju informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:
1. Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā. Konsultācijas
(e-pakalpojums)
2. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana Konsultācijas
(e-pakalpojums)
3. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana Konsultācijas
(e-pakalpojums)
4. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā Konsultācijas
(e-pakalpojums)
Darba devēju informēšana un atbalsts par šādiem e-pakalpojumiem:
1. Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem. Konsultācijas
(e-pakalpojums)
2. Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai Konsultācijas
(e-pakalpojums)
3. Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana Konsultācijas
(e-pakalpojums)
4. Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai Konsultācijas
(e-pakalpojums)
5. Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana Konsultācijas
(e-pakalpojums)
6. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana Konsultācijas
(e-pakalpojums)
7. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana Konsultācijas
(e-pakalpojums)
8. Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem Konsultācijas
(e-pakalpojums)
9. Paziņojums par darba devēja zaudējumiem, saistībā ar nelaimes gadījumu darbā Konsultācijas
(e-pakalpojums)
10. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā Konsultācijas
(e-pakalpojums)
Citu iestāžu informēšana par šādiem e-pakalpojumiem:
1. Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana Konsultācijas
(e-pakalpojums)
2. Darbavietas higiēniskais raksturojums Konsultācijas
(e-pakalpojums)
3. Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamiem pārkāpumiem Darba inspekcijas kompetences jomā Konsultācijas
(e-pakalpojums)
4. Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā Konsultācijas
(e-pakalpojums)
5. Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu Konsultācijas
(e-pakalpojums)
6. Ziņojums par arodslimības gadījumu Konsultācijas
(e-pakalpojums)
Valsts ieņēmumu dienests
Iesniegumu pieņemšana par:
1. Algas nodokļa grāmatiņu Klātienes
pakalpojums
2. Gada ienākumu deklarāciju pieņemšana Klātienes
pakalpojums
3. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu Klātienes
pakalpojums
4. Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai Klātienes
pakalpojums
Atbalsta sniegšana darbam ar EDS Konsultācija
(e-pakalpojums)
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Iesniegumu pieņemšana un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:
1. Apbedīšanas pabalsts Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
2. Bezdarbnieka pabalsts Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
3. Bērna invalīda kopšanas pabalsts Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
4. Bērna kopšanas pabalsts Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
5. Bērna piedzimšanas pabalsts Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
6. Brīvprātīgi apdrošinātās personas reģistrācija Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
7. Ģimenes valsts pabalsts Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
8. Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
9. Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam) Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
10. Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
11. Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
12. Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
13. Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
14. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
15. Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
16. Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
17. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
18. Informācija par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzības Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
19. Invaliditātes pensija Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
20. Klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/pabalsta/atlīdzības izmaksa Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
21. Maternitātes pabalsts Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
22. Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
23. Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
24. Paternitātes pabalsts Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
25. Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
26. Personas datu vai izmaksas adreses maiņa Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
27. Slimības pabalsts Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
28. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņa Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
29. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrāciju un ieguldījumu plāna izvēle Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
30. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
31. Vecāku pabalsts Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
32. Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram) Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
33. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
34. Vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu periodā pēc pensijas piešķiršanas/pārrēķināšanas Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
Valsts zemes dienests
Informēšana par šādiem pakalpojumiem un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:
1. Atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrācija vai dzēšana Kadastra informācijas sistēmā Konsultācija
2. Būves un telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu reģistrāciju / aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā Konsultācija
3. Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana Konsultācija
4. Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana vektordatu formātā Konsultācija
(e-pakalpojums).
5. Dokumenta kopijas saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva Konsultācija
(e-pakalpojums).
6. Dokumenta noraksta vai izraksta saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva Konsultācija
7. Datu aktualizācija par kadastra subjektu Kadastra informācijas sistēmā Konsultācija
8. Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem Konsultācija
(e-pakalpojums)
9. Datu reģistrācija/aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments Konsultācija
(e-pakalpojums)
10. Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā no VZD arhīva dokumentiem Konsultācija
11. Ēkas nolietojuma aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā ar apsekošanu apvidū Konsultācija
12. Iespējamās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu sagatavošana Konsultācija
13. Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību Konsultācija
(e-pakalpojums)
14. Inženierbūves datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz inženierbūves deklarācijas pamata Konsultācija
15. Kadastra informācija mantojuma lietai Konsultācija
16. Kadastra informācija par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs) Konsultācija
17. Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām Konsultācija
(e-pakalpojums)
18. Mani dati Kadastrā Konsultācija
(e-pakalpojums)
19. „Mans konts” Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv Konsultācija
(e-pakalpojums)
20. Mobilā aplikācija kadastrs.lv Konsultācija
21. Nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā. Konsultācija
22. Nekustamā īpašuma sastāva maiņa Kadastra informācijas sistēmā Konsultācija
(e-pakalpojums)
23. Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei Konsultācija
(e-pakalpojums)
24. Prognozētās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu izsniegšana. Konsultācija
25. Tipveida kadastra informācijas teksta dati par kadastra objektu Konsultācija
(e-pakalpojums)
26. Tipveida kadastra informācijas telpiskie dati par kadastra objektu Konsultācija
27. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgumsaistībām Konsultācija
(e-pakalpojums)
28. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana Konsultācija
(e-pakalpojums)
29. Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana Konsultācija
(e-pakalpojums)
30. Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana Konsultācija
(e-pakalpojums)
31. Zemes robežu plāna sagatavošana uz arhīva dokumentu pamata Konsultācija
32. Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā, neveicot kadastrālo uzmērīšanu Konsultācija
(e-pakalpojums)

Afiša

Kapusvētki 2019. gadā

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo