1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Ciblas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Trešdiena, 07 oktobris 2015 13:55

PDF Drukāt E-pasts

 

                                                    

 

 

 

 

 
 
Nosaukums: Blontu valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: "Domes nams", Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV-5706
Darba laiks:
Pirmdiena:
8:00 – 16:30
Otrdiena:
8:00 – 16:30
Trešdiena:
8:00 – 16:30
Ceturtdiena:  
8:00 – 16:30
Piektdiena:
8:00 – 16:30
Tārunis: 66954814
E-pasts: cibla@pakalpojumucentri.lv
Iestādes, kuru sniegtos pakalpojumus apkalpo Valsts un pašvaldības vienotajais klientu apkalpošanas centrs:
 • Ciblas novada pašvaldība;
 • Nodarbinātības valsts aģentūra;
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;
 • Uzņēmumu reģistrs;
 • Valsts zemes dienests;
 • Valsts ieņēmumu dienests;
 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.
 • Valsts darba inspekcija
Pilns pakalpojumu saraksts dokumenta formātā šeit
Vairāk informācijas par Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem un to sniegtajiem pakalpojumiem šeit

Valsts sniegtie pakalpojumi, ko var saņemt Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā

Valsts zemes dienests

 Iestādes Pakalpojumu saraksts

Konsultāciju sniegšana par šādiem Iestādes Pakalpojumiem:

Nr.p.k.
Nosaukums
1.
Būves un telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu reģistrāciju / aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā
2.
Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā no VZD arhīva dokumentiem
3.
Ēkas nolietojuma aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā ar apsekošanu apvidū
4.
Inženierbūves reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz inženierbūves deklarācijas pamata
5.
Nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā
6.
Nekustamā īpašuma sastāva maiņa Kadastra informācijas sistēmā (pieejams e-pakalpojums)
7.
Datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments (pieejams e-pakalpojums)
8.
Datu aktualizācija par kadastra subjektu Kadastra informācijas sistēmā
9.
Atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrācija vai dzēšana Kadastra informācijas sistēmā
10.
Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā, neveicot kadastrālo uzmērīšanu (pieejams e-pakalpojums)
11.
„Mans konts” Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv (e-pakalpojums)
12.
Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei (e-pakalpojums)
13.
Mani dati Kadastrā (pieejams e-pakalpojums)
14.
Kadastra informācija mantojuma lietai
15.
Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību (pieejams e-pakalpojums)
16.
Tipveida kadastra informācijas teksta dati par kadastra objektu (pieejams e-pakalpojums)
17.
Tipveida kadastra informācijas telpiskie dati par kadastra objektu
18.
Kadastra informācija par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs)
19.
Zemes robežu plāna sagatavošana uz arhīva dokumentu pamata
20.
Dokumenta noraksta vai izraksta saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva
21.
Dokumenta kopijas saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva (pieejams e-pakalpojums)
22.
Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana
23.
Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana vektordatu formātā (pieejams e-pakalpojums)
24.
Iespējamās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu sagatavošana
25.
Prognozētās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu izsniegšana
26.
Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām (e-pakalpojums)
27.
Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana (e-pakalpojums)
28.
Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem (e-pakalpojums)
29.
Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgumsaistībām (e-pakalpojums)
30.
Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana (e-pakalpojums)
31.
Mobilā aplikācija kadastrs.lv
32.
Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana (e-pakalpojums)


Valsts sociālās apdrošināsanas aģentūra

 Iestādes pakalpojumu saraksts

 

Nr.p.k.
Nosaukums
1.
Apbedīšanas pabalsts
2.
Bezdarbnieka pabalsts
3.
Bērna invalīda kopšanas pabalsts
4.
Bērna kopšanas pabalsts
5.
Bērna piedzimšanas pabalsts
6.
Brīvprātīgi apdrošinātās personas reģistrācija
7.
Ģimenes valsts pabalsts
8.
Invaliditātes pensija
9.
Maternitātes pabalsts
10.
Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana
11.
Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās
12.
Paternitātes pabalsts
13.
Pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksāšana
14.
Slimības pabalsts
15.
Valsts fondētās pensijas (pensiju 2.līmeņa) kapitāla līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņa
16.
Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrācija un ieguldījumu plāna izvēle
17.
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts
18.
Vecāku pabalsts
19.
Vienreizējs pabalsts mirušā laulātajam (pensionāram)
20.
Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts
27.
Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa)līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu
28.
29.
30.
31.


Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Iestādes pakalpojumu saraksts

 

Konsultāciju sniegšana par šādiem Iestādes e-Pakalpojumiem:

Nr.p.k.
Nosaukums
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa
10.
Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs
11.
Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana
12.
Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē
13.
14.
Latvijas pilsonības iegūšanas ceļvedis - konsultants


Valsts ieņēmumu dienests

Iestādes pakalpojumu saraksts:

1. Iesniegumu pieņemšana par:

1.1. Algas nodokļa grāmatiņu (ANG);

1.2. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu;

1.3. Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai;

2. Gada ienākumu deklarāciju (GID) pieņemšana;

3. Atbalsta sniegšana darbam ar EDS /atbalsts e-pakalpojumu sniegšanā

Afiša

27.09.2018 18.00 Saruna ar Anželiku Jurševicu

29.09.2018 XV Tautas muzikantu saiets (Pušmucovas TN)

TOPOŠO VECĀKU SKOLA (Pušmucovas TN)

VINGROŠANAS NODARBĪBAS GRŪTNIECĒM (Pušmucovas TN)

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

LPR_logo