1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ciblas novads

Tiks īstenots Ciblas vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekts

09 februāris 2015

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 23 oktobris 2018 12:34

KPFI logo

Ciblas novada pašvaldība ir parakstījusi trīspusēju līgumu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA „Vides investīciju fonds”, noslēdzot vienošanos par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ciblas vidusskolā” īstenošanu. Projekta Nr. KPFI-15.4/61.

Projekts tiek īstenots, pateicoties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” 5.kārtai.

Projekta kopējās paredzamās izmaksas ir 392556,16 EUR, no tām attiecināmās izmaksas ir 324426,57 EUR. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējuma daļa ir 73,120001% no attiecināmajām izmaksām- 237220,71 EUR, pašvaldības līdzfinansējums ir 26,879999 % - 87205,86 EUR. Projekta īstenošanas laiks ir līdz 2015.gada 30.aprīlim. (2015.gada 2.februārī oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesī” tika publicēts paziņojums par projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu līdz 2015.gada 29.maijam.)

Lasit talak

Ciblas novada PII bērniem – bezmaksas ēdināšana

04 februāris 2015

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 04 februāris 2015 13:51

Blontu PII28. janvārī notikušajā Ciblas novada pašvaldības deputātu sēdē tika nolemts veikt dažas izmaiņas saistošajos noteikumos par pašvaldības pabalstiem. Pēc debatēm deputāti vienprātīgi nolēma ieviest jaunu pabalstu, nodrošinot bezmaksas ēdināšanu visiem bērniem novada pirmsskolas izglītības iestādēs (PII).

Jau tuvākajā laikā no vecākiem netiks iekasēta maksa par bērnu uzturu Ciblas un Blontu bērnudārzā. Abās iestādēs patlaban kopumā ir 67 bērni, abās ir arī diennakts grupiņas. Līdz šim pabalsts uzturam tika piešķirts tikai daudzbērnu ģimeņu un trūcīgo personu (ģimeņu) atvasēm. Pašvaldība cer, ka ar šo pabalstu izdosies palielināt bērnu skaitu dārziņos un nākotnē arī skolās. Tiek prognozēts, ka no novada pašvaldības budžeta šī jaunā pabalsta nodrošināšanai būs nepieciešami apmēram 10 tūkstoši eiro gadā.

Lasit talak

Ciblas novadā cenšas rasts labākos risinājumus ceļu uzturēšanai

04 februāris 2015

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 04 februāris 2015 13:50

DSCN0002Autoceļu uzturētājiem ziema ir sarežģītākais periods, kad jābūt gataviem dažādām, arī avārijas, situācijām. Ciblas novadā par to, kā tiek organizēta ceļu uzturēšana pašvaldībā, atbildīga ir Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska.

Mārītei Romanovskai šī ziema ir kā pārbaudījums viņas spējām organizēt darbus uz novada ceļiem, jo viņa autoceļu uzrauga amatā strādā tikai gadu, bet pagājušā ziema, kā zināms, bija gandrīz bez sniega. Tai laikā gūta tikai minimāla pieredze. Mārīte Romanovska ir ieinteresēta iespējami labi sakārtot visus ar ceļu uzturēšanu saistītos jautājumus. Viņa aicina cilvēkus nākt uz pašvaldību, lai pārrunātu šo jautājumu loku, vai vienkārši zvanīt darba laikā pa tālruni 65700844.

– Konkrētus jautājumus un rakstiskus lūgumus (priekšlikumus) var adresēt arī novada domes vadībai: priekšsēdētājam un izpilddirektorei Inārai Sprudzānei, kā arī pagastu pārvalžu vadītājiem, – piebilst domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis. – Risinājums, ja vien tas iespējams, tiks rasts uz vietas – novada pašvaldībā.

FOTO: Ciblas novada ceļu uzraugs Mārīte Romanovska pastāvīgi tiekas ar komunālā dienesta darbiniekiem, pārrunājot pašvaldības ceļu uzturēšanas jautājumus.

Lasit talak

PAZIŅOJUMS

27 janvāris 2015

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma par derīgo izrakteņu ieguvi atradnē „Vasariņas” Kārsavas novadā Mērdzenes pagastāsabiedrisko apspriešanu.

PAZIŅOJUMS

Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2012.gada 9.novembra lēmuma Nr.539 tiek veikts ietekmes uz vidi novērtējums derīgo izrakteņu ieguvei atradnē „Vasariņas” Kārsavas novadā, Mērdzenes pagastā .

Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA „SUENO R” (reģistrācijas Nr.42403028824, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 149 – 5, Rēzekne, LV – 4601)

Plānota dolomīta un kūdras ieguve derīgo izrakteņu atradnē „Vasariņas”, nekustamajā īpašumā “Vasariņas”, kas sastāv no trijiem zemes gabaliem, Kārsavas novada Mērdzenes pagastā.

Lasit talak

Biedrība „Strauts” ir saņēmusi finansējumu projektam

27 janvāris 2015

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 27 janvāris 2015 12:29

biedr projekti

Biedrība „Strauts” ir saņēmusi finansējumu projektam

Biedrība „Strauts” informē, ka tika iesniegts projekts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”, attiecināmās vietējās attīstības stratēģijas rīcībā „Kultūras infrastruktūras attīstība, kultūrvēsturiskās vides un tradīciju saglabāšana”.

Biedrība „Strauts” ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales Reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Biedrība īstenos projektu „Aprīkojuma iegāde Ciblas novadpētniecības materiālu krātuves modernizēšanai”. Kopējais projekta finansējums ir EUR 4452,30. Īstenošanas termiņš – 2015.gada 1.jūnijs.

                                               Biedrības „Strauts” valdes locekle S.Leščinska

Elektronisko ziņojumu ievades sistēma (EZIS)

15 janvāris 2015

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 26 februāris 2015 22:11

ldc-elektroniska-ievade-0 1421303045 0-page-001

 

Noteikumi par zemesgrāmatu nostiprinājuma lūguma formām

08 janvāris 2015

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 janvāris 2015 13:34

Ministru kabineta noteikumi Nr.898
Rīgā 2006.gada 31.oktobrī (prot. Nr.56 30.§)


Noteikumi par zemesgrāmatu nostiprinājuma lūguma formām


Izdoti saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma 121.pantu

1. Noteikumi nosaka nostiprinājuma lūguma formas un nostiprinājuma lūguma veidlapu paraugus.
2. Nostiprinājuma lūdzējs nostiprinājuma lūgumu iesniedz rajonu (pilsētu) tiesu zemesgrāmatu nodaļā, lai ierakstītu zemesgrāmatā nekustamo īpašumu un nostiprinātu, grozītu vai dzēstu ar to saistītās tiesības.
(Grozīts ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.820)

3. Ir šādas nostiprinājuma lūguma formas:
3.1. nostiprinājuma lūgums nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrā­matā (1.pielikums);
3.2. nostiprinājuma lūgums tiesību pārgrozīšanai vai dzēšanai (2.pieli­kums);
3.3. nostiprinājuma lūgums jaunas tiesības nostiprināšanai (3.pielikums);
3.4. nostiprinājuma lūgums hipotēkas nostiprināšanai (4.pielikums);
3.5. nostiprinājuma lūgums nekustamo īpašumu savienošanai (5.pieli­kums);
3.6. nostiprinājuma lūgums kopīpašuma reālai sadalei vai nekustamā īpašuma atdalīšanai (6.pielikums);
3.7. nostiprinājuma lūgums īres vai nomas tiesības nostiprināšanai (7. pielikums);
3.8. nostiprinājuma lūgums atzīmes ierakstīšanai (8. pielikums).

Lasit talak

VSAA Rēzeknes reģionālās nodaļas Ludzas Klientu apkalpošanas centrs informē

07 janvāris 2015

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 07 janvāris 2015 14:41

VSAA Rēzeknes reģionālās nodaļas Ludzas Klientu apkalpošanas centrs informē, ka no 2015.gada 1.janvāra tiek noteikti sekojoši klientu klātienes apkalpošanas laiki:

VSAA Rēzeknes reģionālās nodaļas Ludzas klientu apkalpošanas centrs

Klientu klātienes apkalpošanas laiki

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

08:30 - 18:00

08:30 - 17:00

08:30 - 15:00

Lūdzam, informēt Jūsu novadā dzīvojošos iedzīvotājus.

VSAA Rēzeknes reģionālās nodaļas

Ludzas klientu apkalpošanas centrs

Raiņa ielā 16, Ludzā

t.65707432  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Novada ģimenes iededz Ziemassvētku eglīti

29 decembris 2014

Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 29 decembris 2014 11:02

18.decembrī Blontos, pie Ciblas novada domes ēkas, novada aktīvākās, sabiedriskākās, atsaucīgākās ģimenes, kurās aug talantīgi bērni, kas dzied, dejo, sporto, labi mācās, ir aktīvi un radoši, kopā ar novada domes priekšsēdētāju Juri Dombrovski, iededza Ziemassvētku eglīti.

     Turpinājumā domes zālē visi tika iepazīstināti ar katru ģimeni, kura saņēma dāvaniņu un klātesošiem dāvāja dziesmas, dzeju un laba vēlējumus Jaunā gadā.

   Pasākumā uzstājās Blontu bērnu vokālais ansamblis, vad.Jana Barkāne, un noslēgumā, kopā ar Rūķi (Anita Grahoļska), visi iesaistījās rotaļās un cienājās ar svētku torti.

Paldies novada ģimenēm par atsaucību!

FOTOGALERIJU VAR APSKATĪT ŠEIT.

Afiša

Lekcijas "Bērnu vecumposmu īpatnības, uzvedības problēmas”

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo