1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Ciblas novads

Izsoles

10 septembris 2012

Nekustamo īpašumu izsoles

izsole

Ciblas novada pašvaldība atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu:

Īpašums Adrese Platība Sākumcena
(EUR)
Solis (EUR)

Nodrošinājuma nauda (EUR)

Reģistrācijas maksa (EUR)

Izsole
„Muižkungi"
Zemes gabals 1,62 ha platība, nedzīvojamā ēka
(kadastra apzīmējums 6848 004 0212 001)
kadastra
numurs
6848004 0212
1,62 ha 10000 1000 1000 20 21.10.2015.
plkst. 10.00
Attachments:
Download this file (MUIŽKUNGI.pdf)MUIŽKUNGI.pdf

Lasit talak

Projekts „Āra trenažieri Ciblas vidusskolā” – UZVARĒJIS!

06 augusts 2015

     LabieDarbi.lv projektu konkursam iesniegtais projekts "Āra trenažieri Ciblas vidusskolā" ir UZVARĒJIS ar pārliecinošu balsu pārsvaru.

Paldies visiem novada iedzīotājiem, kas atbalsīja, palīdzēja un turēja īkšķus!
Paldies projekta komandai, kas šos divus mēnešus neatlaidīgi strādāja, lai sasniegtu rezultātu!
Kopā mēs varam vairāk!
Priecājamies kopā un jau pēc kāda laika varēsim baudīt darba augļus!

Mārīte ROMANOVSKA,
Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja
 

Divām Latgales mazākumtautību biedrībām ir iespēja iegūt pa 1000 EUR projektu īstenošanai

01 septembris 2015

 
Biedrības „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” un „Latvijas Sarkanais Krusts Rēzeknes komiteja” aicina Latgales mazākumtautību biedrības atsaukties un piedalīties projekta „Latgales mazākumtautību biedrību projektspējas veicināšana” apmācībās.
 
Tiks veidotas trīs grupas:
 
Daugavpilī (16., 23. un 28. septembrī) – organizē DNVOAC;
 
Rēzeknē (17., 24. un 29. septembrī) – organizē DNVOAC;
 
Daugavpilī (19., 20., 26., 27.09., 03.10.) - organizē LSK.
 
Bez tam apmācību dalībniekiem būs iespēja iegūt līdz 1000 EUR sava projekta īstenošanai laika posmā no 7. līdz 25. oktobrim (tiks īstenoti 2 pilotprojekti, katram –līdz 1000 eiro finansējums).
 
Apmācību programmas pielikumā.

Lasit talak

Skolēnus Ciblas novada teritorijā pārvadā pieci autobusi

21 augusts 2015

Ciblas novada pašvaldībā ar domes izpilddirektores Ināras Sprudzānes rīkojumu ir apstiprināti skolēnu autobusu kustības laiki Ciblas novadā 2015./2016. māc.g.
Kopumā pieci pašvaldības autobusi veic skolu un bērnudārzu audzēkņu pārvadāšanu visā novada teritorijā.

Lasit talak

Pievienosimies „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijai”!

28 augusts 2015

Augusta beigās Ciblas bibliotēka ir saņēmusi jauno Bērnu žūrijas grāmatu kolekciju. Par to informē bibliotēkas vadītāja Rita Trukšāne. Viņa aicina bērnus, jauniešus un vecākus apmeklēt bibliotēku un pievienoties lasītprieka kustībai!
2015. gadā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra īstenotajā lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā" piedalās 680 bibliotēkas. No tām 38 ir latviešu centri visā pasaulē. Šobrīd plašs grāmatu ceļš ved no Gaismas pils uz skolām un bibliotēkām – "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas" 2015. gada sezonas grāmatas, plakāti un bukleti ceļo pie lasītājiem.

Lasit talak

Izskanējuši tradicionālie Pilngadības svētki

27 augusts 2015

Jau otro gadu Pilngadības svētki rīkoti vienoti visiem novada jauniešiem. Ciblas novadā savu dzīvesvietu deklarējuši 25 jaunieši, kas dzimuši 1997. gadā. Uz Pilngadības svētkiem Pušmucovas Tautas namā piektdienas, 21. augusta, vakarā ieradās 11 jaunieši.
Šos novada mēroga svētkus rīkoja Pušmucovas TN vadītāja Inta Domarka. Pilngadniekus ar laba vēlējumiem uzrunāja Ciblas novada domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis. Koncertā priekšnesumus dāvāja mūzikas pedagoģes Ināras Dovgiallo sagatavotie solisti Madara, Dairis un Roberts no Pušmucovas, kā arī Līdumnieku meiteņu vokālais ansamblis un Valdis Naglis.
Pilngadniekus sveica radi un draugi.

Tiek izsolīts pašvaldības nekustamais īpašums „Granti” Pušmucovas pagastā (karjers)

12 augusts 2015

 
Ciblas novada pašvaldība 2015. gada 22. septembrī plkst. 10:00 Ciblas novada pašvaldība ēkā „Domes nams”, c. Blonti, Blontu pagastā, Ciblas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam „Granti”, Pušmucovas pagastā, Ciblas novadā, kas sastāv no diviem zemes gabaliem 16,78 ha kopplatībā ar kadastra Nr. 6890 003 0109, uz kura atrodas smilts - grants un smilts karjers ar 810,71 tūkst. m³ smilts - grants krāju un 790,04 tūkst m³ smilts krāju.
 
Izsoles sākumcena – 300 000,00 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, tas ir EUR 30 000,00 ar norādi „„Granti” izsoles nodrošinājuma summa” un izsoles dalības maksa EUR 20,- ar norādi „„Granti” izsoles dalības maksa”. Drošības nauda un dalības maksa jāiemaksā Ciblas novada pašvaldības AS „Citadele” kontā LV57PARX0012469710001. Nosolīto summu par Nekustamo īpašumu jāiemaksā pašvaldības kontā mēneša laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas
 
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ciblas novada pašvaldības mājas lapā – www.ciblasnovads.lv, sadaļā Nolikumi, vai Ciblas novada pašvaldībā, adrese: „Domes nams”, c. Blonti, Blontu pagastā, Ciblas novadā.
 
Pieteikumu reģistrācija tiek veikta līdz 2015. gada 21. septembrim plkst.15:00 darba dienās no plkst. 9:00 līdz 15:00 Ciblas novada pašvaldība ēkā, adrese: „Domes nams”, c. Blonti, Blontu pagastā, Ciblas novadā.
 
Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 65700844 vai 26869560.
 

Latvijas kino izlase pieejama arī Ciblas bibliotēkā

21 augusts 2015

Ciblas novada Ciblas bibliotēka ir saņēmusi Latvijas filmu izlases kolekciju ar 25 DVD diskiem.
Filmu kolekcija ir pieejama Ciblas bibliotēkā. Pēc pieprasījuma arī pārējās novada bibliotēkas var izmantot šo kolekciju pie sevis bibliotēkā, - stāsta bibliotēkas vadītāja Rita TRUKŠĀNE, piebilstot, ka filmas atļauts skatīties tikai uz vietas, bibliotēkas telpās.
Projektu “Latvijas filmu izlase”, atzīmējot Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē, īstenojis Nacionālais Kino centrs sadarbībā ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātu. Tapusi apjomīga filmu kolekcija DVD formātā (25 diski), kurā apkopotas Latvijas kinovēstures būtiskākās parādības un spilgti mūsdienu kinomākslas paraugi. Filmu nozares ekspertu grupas diskusiju rezultātā izlasē ievietotas 70 Latvijas filmas (10 spēlfilmas, 16 dokumentālās filmas un 44 animācijas filmas), grupētas divos hronoloģiskos periodos – klasiskais kino un mūsdienas. Izlases 25 DVD diskiem komplektā sagatavots arī izsmeļošs informatīvi izglītojošs bilingvāls katalogs (latviešu un angļu valodā) par visām filmām un to autoriem.

Lasit talak

Novada ceļu rekonstrukcijas darbiem pieejamā kvota – 0,71 miljons euro

19 augusts 2015

Kā ziņo Latvijas Pašvaldību savienības padomniece Sniedze Sproģe, 18. augustā Ministru kabinets apstiprināja MK noteikumus "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā", kas stāsies spēkā pēc to publicēšanas „Latvijas Vēstnesī” (apmēram 2 nedēļu laikā).
Ciblas novada apstiprinātā kvota ir 0,71 miljons euro. Tas nozīmē, ka šobrīd norit aktīvs darbs gan pie tehniskās dokumentācijas izstrādes, gan Attīstības programmas papildināšanas, lai jau pavasarī var sākt reālus ceļu rekonstrukcijas darbus.
Informē Mārīte Romanovska, Attīstības nodaļas vadītāja

Afiša

13.09.2015 13.00 Tēva diena (Felicianovas SK)

tevu diena 175

17.10.2015 Ciblas novada dziedošo un muzicējošo ģimeņu svētki. (Blontu TN)

dz gim afisa-page 175

Aicina Ciblas vidusskola!

kopskats 
Pamatskolu absolventi var iesniegt dokumentus mācībām Ciblas vidusskolā.
Mācoties Ciblas vidusskolas 10. – 12. klasē, iespējams iegūt vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu un no 2015./2016. mācību gada iegūt B kategorijas autovadītāja tiesības.
Lai iestātos Ciblas vidusskolas 10. klasē, jāiesniedz šādi dokumenti:
 • iesniegums
 • apliecība par pamatskolas izglītību (kopija, uzrādot oriģinālu);
 • medicīniskā izziņa.
 • Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
Ciblas vidusskolas vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma ir akreditēta līdz 2020. gadam.
Auto apmācības teorētiskās nodarbības notiks piektdienās 2 mēnešu garumā (no 1.oktobra – 30.novembrim) Ludzā, Raiņa ielā 8. Praktiskās auto vadīšanas nodarbības notiks Rēzeknē. Nodarbības vadīs autoskolas „AAA” pasniedzēji un instruktori. Ciblas novada pašvaldība ar savu transportu nogādās audzēkņus uz kursu norises vietu un atpakaļ.
Kursus apmaksās Ciblas novada pašvaldība.
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
LPR_logo
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

 • Reklāmkarogs

Latgales radio logo2