1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Ciblas novads

Darbu sāk Valsts un pašvaldību vienotais KAC

01 oktobris 2015

No šodienas, 1. oktobra, Ciblas novada pašvaldībā darbu sāk Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs (KAC). Tas atrodas Blontos, domes ēkas 1. stāvā.
KAC izveidots ar mērķi, lai iedzīvotājiem vienā vietā būtu pieejama informācija par valsts iestāžu un Ciblas novada pašvaldības pakalpojumiem. Te būs iespēja arī samaksāt rēķinus, jo darbosies kase. Klientus apkalpo Inta Timoškina un Aina Borisovska.
Vienota klientu apkalpošanas centra izveidei no valsts budžeta piešķirta 10460 eiro liela mērķdotācija, tajā skaitā 8960 eiro dotācija, par ko tika iepirktas mēbeles un aprīkojums, kā arī datortehnika, tai skaitā – dators publiskai izmantošanai. Valsts mērķdotāciju piešķīrusi KAC uzturēšanas izmaksām un nodarbināto atlīdzībai līdz gada beigām.
KAC pakalpojumi trīs reizes nedēļā (otrdien, trešdien, ceturtdien) būs pieejami arī Ciblas pagasta pārvaldes telpās, kur iedzīvotājus apkalpos grāmatvede Inese Zvariča. Finansējums tam atvēlēts Ciblas novada pašvaldības budžetā.

Tiks mainītas caurtekas uz trim pašvaldības ceļiem

30 septembris 2015

Saskaņā ar gada darbu plānu, novadā tika ieplānots veikt trīs caurteku nomaiņu un jau šobrīd uz pašvaldības ceļa C – 32, kas iet no Kozlovskiem līdz Ciblas kapiem, uzsākta caurteku maiņa. Esošās caurtekas garums ir 12 metri.
Caurtekas tiks mainītas arī uz ceļa C – 6 (Kondrati – Voloji – Ozupiene) Ciblas pagastā un pie Blontu attīrīšanas iekārtām uz ceļa B – 22.
Darbi tiek veikti saskaņā ar iepirkumu „Ciblas novada pašvaldības autoceļu caurteku nomaiņa un grāvju gar autoceļiem rakšanaidentifikācijas Nr.CNP 2015/5”. Ir noslēgts līgums ar SIA „DALD” par summu 13575,80 eiro (bez PVN). Saskaņā ar noslēgto līgumu, garantijas termiņš izpildītājiem darbiem no nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas ir 3 (trīs) gadi.
Tātad triju caurteku nomaiņa uz pašvaldības ceļiem izmaksās13,5 tūkstošus eiro. Novada teritorijā ir vēl daudzas caurtekas, kas ir jāmaina, tāpēc katru gadu tiek ieplānoti līdzekļi šiem darbiem.
Aicinām iedzīvotājus izprast situāciju, kas veidojas uz ceļiem, kur tiek veikti būvdarbi, un ievērot uzstādītās zīmes.
Informē Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte ROMANOVSKA

Tautas muzikanti uz saietu pulcējas jau 12 gadus

01 oktobris 2015

26. septembrī Pušmucovas TN pulcējās muzikanti vecmeistari un muzikantu grupas.
„XII Tautas muzikantu saiets Pušmucovā” ir Tautas muzikantu biedrības un Ciblas novada pašvaldības sadarbības projekts, kas turpina uzturēt un popularizēt tautas muzicēšanas tradīciju Latvijas novados.
Projekta gaitā tiek sekmēta sadarbība starp muzikantiem - vecmeistariem, tradicionāli muzicējošām grupām, pētniekiem un sabiedrību. Projekta mērķis ir amata “tautas muzikants” popularitātes veicināšana lauku kultūrvidē.
Tautas muzikantu saiets Pušmucovā pirms 12 gadiem bija pirmais pasākums, uz kuru tika pulcināti Ludzas rajona muzikanti, kuri zaļumballes, večerinkas un citus godus ir spēlējuši XX gadsimta 40. – 70. gados. Bijušā Ludzas rajona robežās izveidotie novadi (Kārsavas, Ciblas, Ludzas, Zilupes novadi) šo iestrādi ir saglabājuši divpadsmit gadus un līdz ar to veicinājuši tautas muzicēšanas popularizēšanu sabiedrībā. FOTO

Lasit talak

Jaunieši turpina labiekārtot atpūtas vietu „Papardes” Lucmuižā

30 septembris 2015

Lucmuižā šovasar ir uzstādītas lielas šūpoles. To paveica vietējo iedzīvotāju grupa, realizējot vienu no pašvaldības līdzfinansētiem jauniešu projektiem „Papardes 2”. Projektu iesniedza Edgars Prīdāns. Līdz ar viņu darbojās Vladimirs Tutens un Edvīns Igaunis.
Šūpoļu iegāde izmaksāja 350 eiro. Uzstādīšanu veica pieaicināti meistari, tāpēc var apgalvot – šūpoles ir drošas un stabilas. Projekta grupas dalībnieki pirms šūpoļu uzstādīšanas veica dažādus sagatavošanas darbus un sakārtoja teritoriju.
Objekts ir publiski pieejams.

Lasit talak

Izsludināts konkurss „CIBLAS NOVADA GADA CILVĒKS”

29 septembris 2015

Ciblas novada pašvaldības sēdē 24. septembrī deputāti nolēma izsludināt konkursu “Ciblas novada gada cilvēks”.  

Lai apzinātu un izvērtētu cilvēku ieguldīto darbu, stimulētu ikvienu piedalīties novada tālākā attīstībā, atbalstītu jaunu, progresīvu ideju realizēšanu, godinātu labākos sava aroda, amata, radošā darba veicējus un godinātu novada attīstības un pozitīvā tēla veidotājus, 24.09.2015.dome nolēma:

1. Izsludināt konkursa „Ciblas novada gada cilvēks” norises laiku no 2015. gada 01. oktobra līdz 2015. gada 31. oktobrim.

2. Noteikt, ka par nomināciju piešķiršanu lemj balsojot no 15.10.2015. līdz 31.10.2015.

3. Apstiprināt konkursa Apbalvošanas komisiju šādā sastāvā:
   1).Gunta Stolere- Blontu pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja
   2).Marina Barkāne –Ciblas novada lauksaimniecības konsultante
   3). Zinaida Pavlova – novada domes budžeta ekonomiste
   4). Antoņina Hindogina- Ciblas novada Sociālā dienesta darbiniece
   5). Inta Domarka- Pušmucovas Tautas nama vadītāja
Paredzētas trīs nominācijas:
Gada cilvēks” – par nozīmīgu ieguldījumu Ciblas novada labā, kas var izpausties sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes un saimnieciskajā darbā un novada atpazīstamības veicināšanā.
Gada jaunietis” – (vecumā no 16 līdz 25 gadiem) par nozīmīgiem sasniegumiem mācībās, sportā, ārpusklases darbā, kas veicinājuši Ciblas novada atpazīstamību Latgales reģionā, valsts un pasaules mērogā.
Mūža ieguldījums” – ilggadējs godprātīgs darbs un ieguldījums sava novada un tā iedzīvotāju labā mūža garumā.

 

Lasit talak

Baltu vienotības dienas centrā Ķīšukalna pilskalns

25 septembris 2015

Ciblas novada pašvaldība īsteno projektu „Seno latgaļu mantojums – Ķīšukalna pilskalns, Ludza pirms Ludzas”. Tā ietvaros tika izdota grāmata „Ķīšukalns. Ludza pirms Ludzas”.
Baltu vienības dienā 22. septembrī Ciblas vidusskolā notika svinīga grāmatas atklāšana, kurā piedalījās grāmatas autors Juris Tālivaldis Urtāns: arheologs, kultūrvēsturnieks, vēstures zinātņu doktors, habilitētais mākslas zinātņu doktors. Skolas zālē bija pulcējušies Ciblas un Pušmucovas skolu skolēni, kā arī grupa Ludzas pilsētas ģimnāzijas audzēkņu, pedagogi, bibliotekāri, novada pašvaldības darbinieki, iedzīvotāji un citi interesenti. Juris Urtāns pastāstīja par grāmatas tapšanu, uzsvēra, ka daudzi fakti liecina, ka Ķīšukalns ir daudz senāks par Ludzas pilskalnu. Tas vedina domāt, ka Ludzas pirmsākumi ir meklējami otrajā Lielā Ludzas ezera krastā. Ilgi vēl būs jāstrādā vēsturniekiem un arheologiem, lai to varētu apstiprināt. Tomēr Jura Urtāna jaunā grāmata būs labs materiāls Latgales un Ciblas novada vēstures pētniekiem. FOTO

Lasit talak

SVECĪŠU VAKARI CIBLAS NOVADA KAPSĒTĀS

25 septembris 2015

Blontu pagastā
Skradeļu k. – 24. oktobrī pl. 13.00.
Ciblas un Līdumnieku pagastā
24. oktobrī
Vabaļu k. — pl.12.00,
Kurjanovas — pl.13.00,
Verumu k. — pl.14.00,
Aizpūres k. — pl.15.00,
Ciblas k. — pl.16.00.
Pušmucovas pagastā
Mežernieku k. – 17. oktobrī pl. 15.00,
Pušmucovas k. – 25. oktobrī pl. 15.00.
Zvirgzdenes pagastā
17. oktobrī
Lītaunīku k. – pl.11.00,
Vasarānu k. – pl.12.00,
Lauču k. – pl.13.00,
Vierņu k. – pl.14.00,
Rudzeišu k. – pl.15.00,
Ražanovas k. – pl.16.00;
18. oktobrī
Meža k. – pl. 12.00,
Ūtičovas k. – pl. 13.00,
Seļakovas k. – plkst.14.00,
Franapoles k.– pl.15.00,
Zvirgzdenes k. – pl. 16.00.

Oktobrī SEB bankas filiāle Rēzeknē pārceļas uz jaunām telpām

30 septembris 2015

     Sākot ar 12. oktobri, SEB bankas Rāznas filiāle mainīs nosaukumu uz Rēzeknes filiāle un atradīsies jaunās telpās – ēkā, kur atrodas arī Rēzeknes Centrālā bibliotēka (Atbrīvošanas alejā 81).
Rāznas filiāle, kas šobrīd atrodas Atbrīvošanas alejā 98, līdzšinējā adresē klientus apkalpos līdz piektdienai, 9. oktobra darba dienas beigām – plkst. 17:00.

Lasit talak

Aicina apmeklēt probācijas dienestu

28 septembris 2015

Turpinot tradīciju, šogad 9. oktobrī Valsts probācijas dienesta Ludzas teritoriālā struktūrvienība (VPD Ludzas TSV) piedalās Valsts kancelejas rīkotajā akcijā “Atvērto durvju diena”. Šajā dienā interesenti tiek aicināti iepazīties ar VPD Ludzas TSV ikdienas darbu un īstenotajām funkcijām, pārrunāt par VPD lomu sabiedrības drošības veicināšanā, uzzināt par notiesāto elektroniskās uzraudzības procesu, kā arī gūt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.
            Interesentus aicinām pieteikties līdz šī gada 2. oktobrim, zvanot pa tālruni 65707343 vai 26655422 vai sūtot informāciju uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu . VPD Ludzas TSV adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701.
Sīkāka informācija par akciju www.atvertodurvjudiena.lv.

Afiša

24.10.2015 19.00 Pušmucovys tautys nomam - 25

Pusmucovas TN 25-page-001

Svecīšu vakari Ciblas un Līdumnieku kapsētās

Svecisu vakari-175

Aicina Ciblas vidusskola!

kopskats 
Pamatskolu absolventi var iesniegt dokumentus mācībām Ciblas vidusskolā.
Mācoties Ciblas vidusskolas 10. – 12. klasē, iespējams iegūt vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu un no 2015./2016. mācību gada iegūt B kategorijas autovadītāja tiesības.
Lai iestātos Ciblas vidusskolas 10. klasē, jāiesniedz šādi dokumenti:
 • iesniegums
 • apliecība par pamatskolas izglītību (kopija, uzrādot oriģinālu);
 • medicīniskā izziņa.
 • Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
Ciblas vidusskolas vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma ir akreditēta līdz 2020. gadam.
Auto apmācības teorētiskās nodarbības notiks piektdienās 2 mēnešu garumā (no 1.oktobra – 30.novembrim) Ludzā, Raiņa ielā 8. Praktiskās auto vadīšanas nodarbības notiks Rēzeknē. Nodarbības vadīs autoskolas „AAA” pasniedzēji un instruktori. Ciblas novada pašvaldība ar savu transportu nogādās audzēkņus uz kursu norises vietu un atpakaļ.
Kursus apmaksās Ciblas novada pašvaldība.
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
LPR_logo
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

 • Reklāmkarogs

Latgales radio logo2